Ψυχρής Έλασης
Κοιλοδοκοί Κυκλικής Διατομής Ψυχρής Έλασης

Κυκλικής διατομής συγκολλητοί σωλήνες ψυχρής έλασης σύμφωνα με το πρότυπο EN 10219 | DC 01